GEBRUIKSVOORWAARDEN

Inleiding
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website.

De Gebruiker
De gast kan berichten lezen op deze website. Plaatsen van berichten kan hij of zij enkel door bij iedere plaatsing zijn of haar e-mailadres achter te laten.

Gedragscode
Het is niet toegestaan deze website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met Redactionele Gedragscode, de wet en/of andere toepasselijke regelgeving.
Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen:
  • het plaatsen van uitingen met een racistisch, discriminatoir, erotisch, of beledigend karakter.
  • het lastig vallen of zwart maken van derden, het verspreiden van leugens, het misbruik maken van andermans gegevens en het inbreuk maken op andermans privacy.
  • spamming en het verspreiden van virussen.
  • het inbreuk maken op auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden;
Op deze website mogen geen commerciŽle uitingen worden geplaatst.

Berichten die naar mening van de webmaster in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden kan door de webmaster zonder voorafgaande aankondiging worden verwijderd.

De webmaster kan het gebruik van deze website (tijdelijk) ontzeggen aan gebruikers die in strijd handelen met de Gebruiksvoorwaarden.

Bij verdenking kan de webmaster aangifte doen van strafbare feiten.

De redactie doet haar best de berichten te monitoren en bewaken, kan echter niet garanderen dat de redactie steeds alle berichten zijn gezien.

Auteursrechten
De auteursrechten op het uiterlijk en de inhoud van deze website liggen bij de eigenaar van de website, de auteursrechten op de berichten liggen bij degene die de berichten heeft geplaatst.

De Gebruiker doet hierbij, voorzover mogelijk, afstand van zijn persoonlijkheidsrechten op grond van artikel 25 lid 1 onder a, b en c van de Auteurswet.

Aansprakelijkheid
De webmaster garandeert niet dat deze website altijd bereikbaar is en/of de berichten altijd beschikbaar zijn.

Deze website kan (hyper)links naar andere websites en RSS-feeds van andere websites bevatten die niet onder controle staan van de webmaster. De webmaster is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het plaatsten en het gebruik van berichten. De webmaster is niet aansprakelijk voor alle gevolgen en eventuele schade die de Gebruiker of een derde mocht lijden ter zake van (het gebruik van) deze website. De Gebruiker zal de webmaster vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken ter zake.

Slotbepalingen
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd.

© Ontspanningsvereniging C.V. De Lotbroekers